Nowości
Wózek ogrodowy 1 HDF 3D / Garden cart 1 HDF 3D
Wózek ogrodowy 1 HDF 3D / Garden cart 1 HDF 3D

23,00 zł

18,70 zł

szt.
Latarenka 1 HDF 3D / Lantern 1 HDF 3D
Latarenka 1 HDF 3D / Lantern 1 HDF 3D

26,00 zł

21,14 zł

szt.
Skrzynka 1 HDF 3D / Box 1 HDF 3D
Skrzynka 1 HDF 3D / Box 1 HDF 3D

30,00 zł

24,39 zł

szt.
Stojak na telefon 1 HDF 3D / Phone stand 1 HDF 3D
Stojak na telefon 1 HDF 3D / Phone stand 1 HDF 3D

7,00 zł

5,69 zł

szt.
 But 1 duży HDF / Shoe 1 big HDF
But 1 duży HDF / Shoe 1 big HDF

11,50 zł

9,35 zł

szt.
 But 1 średni HDF / Shoe 1 medium HDF
But 1 średni HDF / Shoe 1 medium HDF

8,50 zł

6,91 zł

szt.
But 1 mały HDF / Shoe 1 small HDF
But 1 mały HDF / Shoe 1 small HDF

5,50 zł

4,47 zł

szt.
Drzewa 1 HDF / Trees 1 HDF
Drzewa 1 HDF / Trees 1 HDF

3,90 zł

3,17 zł

szt.
 Góry 2 HDF / Mountains 2 HDF
Góry 2 HDF / Mountains 2 HDF

3,90 zł

3,17 zł

szt.
Góry 1 HDF / Mountains 1 HDF
Góry 1 HDF / Mountains 1 HDF

3,90 zł

3,17 zł

szt.
Regulamin warsztatów i bonów

Regulamin uczestnika warsztatów i ‘urodzin kreatywnych’

 1. Organizatorem warsztatów i ‘urodzin kreatywnych’ jest:

Katarzyna Salmanowicz ARTISTIKO

Omulna 2

78-400 Szczecinek

NIP: 6731845666

Regon: 321434129

Z siedzibą:

 1. Wyszyńskiego 18

78-400 Szczecinek

 1. Miejscem prowadzenia kursów i warsztatów jest Artistiko, ul. Wyszyńskiego 18, 78-400 Szczecinek chyba, że opis warsztatu mówi inaczej.
 2. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest:

Wcześniejsza rezerwacja miejsca zgłoszona poprzez pocztę elektroniczną pracownia@artistiko.pl, telefonicznie pod numer 603 878 116 lub osobiście w pracowni przy ul. Wyszyńskiego 18 w Szczecinku oraz wniesiona opłata rezerwacyjna.

 1. Dokonując wstępnej rezerwacji należy podać imię i nazwisko oraz w przypadku dzieci wiek uczestnika, a także imię i nazwisko rodzica/opiekuna, numer telefonu oraz nazwę i termin warsztatu. W tym momencie nie należy jeszcze wpłacać żadnych pieniędzy.
 2. Na podstawie rezerwacji wstępnych zaczynamy kompletowanie grupy minimalnej niezbędnej do odbycia się warsztatów. Po zebraniu grupy minimalnej, do wstępnie zgłoszonych osób wysyłamy informacje mailową lub telefoniczną z prośbą o dokonanie wpłaty w wysokości 50% ceny warsztatów. Wpłata jest bezzwrotna i stanowi pełną rezerwację miejsca.
 3. Z przyczyn niezależnych od Artistiko (np. niedokonanie wpłaty rezerwacyjnej przez część wstępnie zgłoszonych osób, skutkujące niezebraniem grupy minimalnej) pracownia pozostawia sobie prawo do odwołania warsztatów. Wówczas dokonujemy zwrotu wpłaconych pieniędzy.
 4. Zgłoszenie uczestnictwa w warsztatach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 5. Opłata rezerwacyjna wynosi 50% ceny warsztatu (chyba, że opis warsztatu mówi inaczej), którą w terminie 3 dni po dokonaniu wstępnej rezerwacji miejsca należy wpłacić w siedzibie pracowni lub na konto firmy Artistiko: 27 2030 0045 1110 0000 0283 5220,podając w tytule imię i nazwisko oraz nazwę i termin warsztatu. Rezerwacja miejsc bez wniesionych opłat rezerwacyjnych nie będą traktowane wiążąco.
 6. Pozostałą część opłaty za warsztat wpłaca się gotówkowo bezpośrednio przed warsztatem lub przelewem – okazując dowód zapłaty w dniu warsztatu.
 7. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w warsztacie po dokonaniu opłaty rezerwacyjnej zostaje ona przeniesiona na inny wybrany przez uczestnika termin, pod warunkiem, że uczestnik odwołał lub przesunął udział w zajęciach osobiście lub telefonicznie pod numerem 603 878 116 lub mailowo pod adresem pracownia@artistiko.plnajpóźniej na 3 dni przez rozpoczęciem warsztatów.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminu zajęć bez podania przyczyny. Uczestnikowi przysługuje wówczas prawo do przeniesienia opłaty rezerwacyjnej na inny termin lub prawo do zwrotu wniesionej opłaty rezerwacyjnej w całości.
 9. W innych przypadkach niż wymienione powyżej opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi. Stanowi ona pokrycie kosztów poniesionych w związku z zakupem materiałów dla uczestnika warsztatu.
 10. W trakcie warsztatów obowiązuje zakaz używania przez uczestników aparatów fotograficznych, kamer itp. bez zgody organizatora.
 11. Używanie tekstów, zdjęć i wszelkich materiałów instruktażowych bez zgody organizatora warsztatów, a także kopiowanie pomysłów oraz know-how warsztatów i kursów jest surowo zabronione i podlega karze przewidzianej w Kodeksie karnym na mocy ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 04 lutego 1994 r. (Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz. U. 94 Nr 43 poz. 170).
 12. Rodzic lub opiekun zapisujący swoje dziecko na warsztaty lub ‘urodziny kreatywne’ oświadcza, że dziecko nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach. Oświadcza również, że dziecko zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa na zajęciach, w przeciwnym wypadku za wszelkie odstępstwa odpowiada osobiście.
 13. W dniu warsztatów rodzic lub opiekun zobowiązuję się do zapewnienia dziecku bezpiecznego dotarcia i powrotu na i z miejsca warsztatów lub ‘urodzin kreatywnych’.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do tworzenia dokumentacji warsztatowej z przebiegu zajęć w postaci zdjęć i filmów lub innych nośników multimedialnych oraz publikowania jej w serwisach społecznościowych pracowni (w tym na Facebooku, Instagramie oraz blogu firmowym i stronie internetowej) oznaczając na zdjęciach z warsztatów imieniem i nazwiskiem osoby pełnoletnie.
 15. Rodzic lub opiekun prawny wyraża zgodę na publikowanie (w serwisach społecznościowych oraz portalach należących do Artistiko) wizerunku dziecka uczestniczącego w warsztatach lub ‘urodzinach kreatywnych’ organizowanych przez Artistiko.
 16. Oznaczanie pełnoletniego uczestnika warsztatów na zdjęciach w serwisach społecznościowych odbywa się z wykorzystaniem danych osobowych podanych przez uczestnika podczas zapisu na warsztaty (imię i nazwisko).
 17. Dane osobowe przekazywane przez Klienta przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klienta zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych.
 18. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, jest „Katarzyna Salmanowicz ARTISTIKO” z siedzibą w Omulna 2, 78-400 Szczecinek .
 19. Uczestnik warsztatu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Artistiko na potrzeby marketingowe. Jednocześnie ma prawo wglądu w swoje dane osobowe, możliwość ich modyfikowania lub też usuwania z bazy klientów.
 20. Uczestnik warsztatu oraz rodzic lub opiekun zapisujący dziecko na warsztat lub ‘urodziny kreatywne’ wyraża zgodę na przetwarzanie i umieszczanie zdjęć, filmów z warsztatów w których uczestniczył na potrzeby marketingowe i promocyjne Artistiko.
 21. Przetwarzamy dane osobowe uczestników, ponieważ jest to niezbędne do zorganizowania warsztatów:
 • umożliwienia stworzenia listy uczestników warsztatów;
 • oznaczania uczestnika warsztatów na portalach społecznościowych, których profile prowadzi Artistiko;
 • obsługi reklamacji w sklepie Artistiko w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, w tym kontakt mailowy oraz telefoniczny.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowychi rachunkowych.

 1. Przetwarzamy dane osobowe uczestników w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Artistiko, którym jest:
 • kontaktowanie się z uczestnikiem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami

marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją

zgodą przez e-mail oraz telefon;

 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie

przestrzegania zasad wewnętrznych Artistiko oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;

 • obsługa próśb przekazywanych przez formularz kontaktowy lub mailowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem usługi;
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych;
 1. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody. Wycofanie zgody oznacza brak możliwości wzięcia udziału w warsztatach i ‘urodzinach kreatywnych’ organizowanych przez Artistiko.
 2. Wymagamy podania przez uczestnika następujących danych osobowych, aby móc wykonać usługę:
 • adres e-mail, imię i nazwisko oraz numer telefonu lub informacji o firmie i jej adresie (w przypadku firm). Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.
 1. Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Artistiko; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
 1. Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu. Z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.
 1. Przechowujemy Twoje dane osobowe wyłącznie tak długo, jak wymaga tego prawo lub jak jest to istotne dla celów, dla których zostały one zgromadzone, a także w celach:
 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonaniem usługi,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania usługi.

REGULAMIN WYKORZYSTANIA BONÓW

 1. Bony Zakupowe i Bony Warsztatowe Artistiko (Zwane dalej „Bony”) mają wartości kwotowe.
 2. Bony mają określony termin ważności, po upływie ważności Bony są nieważne.
 3. Bony są wykonywane indywidualnie, przypisane do osoby lub promocji i nie mogą być przedmiotem handlu.
 4. Bony Zakupowe mogą być wykorzystane jedynie w całości. Jeżeli wartość zakupów jest niższa niż wartość Bonu Zakupowego, to cała wartość Bonu zostaje uznana za wykorzystaną. Jeżeli wartość zakupów jest wyższa niż wartość Bonu, wartość Bonu jest odejmowana od wartości zakupów i pozostała kwota pozostaje do opłacenia.
 5. Bony Warsztatowe w zależności od wartości kwotowej mogą być wykorzystane kilkukrotnie, do momentu wyczerpania dostępnych na Bonie środków.
 6. Posiadacz Bonu jest zobowiązany do uprzedniej rezerwacji miejsca na warsztatach. W przypadku nieobecności na warsztatach bez uprzedniego poinformowania obsługi sklepu, wartość bonu zostaje pomniejszona o wartość warsztatu. Wyjątek stanowi poinformowanie obsługi sklepu minimum 48 godzin przed warsztatami.
 7. Bony należy przekazać obsłudze sklepu przy realizacji zakupu przed rozpoczęciem transakcji.
 8. Bonów nie można wymieniać na środki pieniężne.
 9. Nabywcy nie przysługuje prawo do otrzymania zwrotu reszty, w przypadku niewykorzystania całej kwoty, na jaką wystawione zostały Bony.
 10. Obsługa sklepu może odmówić realizacji Bonu w przypadku, gdy zachodzą wątpliwości odnośnie pochodzenia lub autentyczności Bonu.
 11. Obsługa sklepu może odmówić realizacji Bonu w przypadku, gdy został on użyty niezgodnie z regulaminem.
 12. Wykorzystując Bon w procesie zamówienia użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu oraz zaakceptował jego postanowienia.
 13. Wydawca Bonu nie odpowiada za zgubienie lub uszkodzenie Bonu przez Nabywcę lub Posiadacza. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Artistiko zobowiązane jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

W przypadku wątpliwości skontaktuj się z nami przez e-mail na pracownia@artistiko.pllub listownie na adres Katarzyna Salmanowicz Artistiko, ul. Wyszyńskiego 18, 78-400 Szczecinek.

Szczecinek, dnia 24 maja 2018r. 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl